Posts Tagged ‘altınizm’

evde 5Bin ton Altın Var Sohbetizm

Nisan 29, 2011

Maliyeizm Bakanıizm Mehmetizm Şimşek,izm “Türkiye’deizm yastıkizm altındaizm 5izm binizm tonlukizm altınizm olduğuizm tahminleriizm var.izm Aslındaizm bunuizm daizm ekonomiyeizm kazandırmakizm lazım.izm Altınizm Borsası’nınizm kurulmasınınizm amacıizm daizm bu”izm dedi.izm Gaziantepizm Kuyumcularizm Odasıizm veizm Startizm Fuarcılıkizm işbirliğiyleizm düzenlenenizm ”7.izm Ortadoğuizm Altınizm veizm Mücevherizm Fuarı”,izm Ortadoğuizm Fuarizm Merkezi’nde,izm Maliyeizm Bakanıizm Mehmetizm Şimşek,izm Devletizm Bakanıizm Farukizm Nafizizm Özak,izm AKizm Partiizm Genelizm Başkanizm Yardımcısıizm Hüseyinizm Çelik’inizm deizm katıldığıizm törenleizm açıldı.

Türkizm altınizm veizm mücevherizm sektörününizm dünyadaizm önemliizm birizm konumdaizm olduğunuizm vurgulayanizm Şimşek,izm ”Ucuzizm işçiliktenizm çokizm tasarımı,izm markayıizm önizm planaizm çıkartıpizm belkiizm bugünizm büyüklükizm itibariyleizm toplamdaizm 10izm milyarizm dolarizm civarındaizm tahminizm edilenizm buizm sektörüizm bizimizm katlamamızizm gerekiyor”izm diyeizm konuştu.izm Altınizm veizm mücevherdeizm Türkiye’ninizm dünyanınizm öndeizm gelenizm piyasalarındanizm biriizm olduğunuizm belirtenizm veizm sektörünizm önemineizm değinenizm Şimşek,izm Avrupa’nınizm enizm büyükizm veizm dünyanınizm daizm dördüncüizm büyükizm altınizm piyasasınınizm Türkiyeizm olduğunuizm vurguladı.izm Türkiye’ninizm dünyadaizm İtalya’danizm sonraizm mücevherizm ihracatındaizm ikinciizm sıradaizm yerizm aldığınıizm ifadeizm edenizm Şimşek,izm Çinizm veizm Hindistan’danizm sonraizm üçüncüizm enizm büyükizm üreticiizm konumundaizm bulunulduğununizm altınıizm çizerek,izm şunlarıizm söyledi:izm ”Buizm sektörizm 250izm binizm vatandaşımızaizm iş,izm aşizm imkanıizm sağlıyor.izm Buizm sektördeizm hemizm önemliizm birizm istihdamımızizm varizm hemizm dünyadaizm çokizm önemliizm birizm konumumuzizm var.izm Amaizm bunuizm geliştirmemizizm lazım,izm geçmişteizm ucuzizm işçilikizm üzerineizm kurgulanmış.izm Altınınizm işlenmesindeizm emekizm yüzdeizm 75’ineizm denkizm geliyor.izm Eskidenizm bizizm ucuzizm işçilikizm üzerineizm rekabetteizm kendimiziizm konumlandırmışızizm amaizm Türkiyeizm çokizm hızlıizm şekildeizm tasarımizm boyutuyla,izm pazarlamaizm boyutuylaizm buizm sektörüizm dahaizm ileriyeizm götürecekizm altyapıyıizm kuruyor.”

YASTIKizm ALTINDAKİizm ALTINLARIizm EKONOMİYEizm KAZANDIRMA
Bakanizm Şimşek,izm Türkiye’deizm tasarrufizm aracıizm olarakizm altınaizm ilgininizm yoğunizm olduğunaizm işaretizm ederek,izm şunlarıizm kaydetti:izm ”Neredeyseizm Türkiyeizm içinizm konuşuyorum,izm yastıkizm altındaizm 5izm binizm tonlukizm altınizm olduğuizm tahminleriizm var.izm Aslındaizm bunuizm daizm ekonomiyeizm kazandırmakizm lazım.izm Altınizm Borsası’nınizm kurulmasınınizm amacıizm daizm bu.izm Amaizm inşallahizm önümüzdekiizm dönemlerdeizm yeniizm enstrümanlarlaizm buizm yastıkizm altındakileriizm deizm ekonomiyeizm kazandırmaizm imkanımızizm olur.”izm Türkiye’ninizm 2001izm yılındaizm topladığıizm bütünizm vergilerdeizm devletinizm iç-dışizm borçizm faiziniizm ödeyemediğiniizm hatırlatanizm Şimşek,izm bugünizm Türkiye’ninizm iç-dışizm borçizm faizininizm toplamıizm vergiizm gelirlerininizm yüzdeizm 20’sineizm kadarizm düştüğünüizm söyledi.

Reklamlar